https://data.groningen.nl/dataset/aanpak-ringweg-zuid

Aanpak Ringweg Zuid

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

AANLEIDING PROJECT De Zuidelijke Ringweg Groningen is een kwetsbare schakel in het landelijke hoofdwegennet, het stedelijke netwerk in de centrale zone van de stad Groningen en in het regionale wegennet. De bereikbaarheid van stad en regio neemt af. Het wordt steeds drukker op de Zuidelijke Ringweg en er staan regelmatig files. De vermenging van het doorgaande verkeer met het lokale en regionale verkeer en de diverse toe- en afritten draagt hier aan bij. De vormgeving van het knooppunt Rijksweg 7/ A28 (Julianaplein) als grotendeels gelijkvloers kruispunt met verkeerslichten heeft tot gevolg dat in de spits het verkeer hier niet zonder vertraging kan passeren. Ook ruimtelijke kwaliteit en verkeersveiligheid op en rond de Zuidelijke Ringweg staan onder druk, onder andere doordat de weg een barrière in de stad vormt, een bron is van visuele hinder en de verkeersveiligheid niet optimaal is.

VIER ONTWERP-INRICHTINGSPLANNEN Voor de ombouw van de Zuidelijke Ringweg heeft het rijk een Ontwerp-Tracébesluit opgesteld (OTB Zuidelijke Ringweg, fase 2). Daarin wordt het tracé van de ringweg en de inpassing daarvan beschreven. Voor vier gebieden in de nabijheid van de ring heeft de gemeente parallel aan de uitwerking van het OTB ontwerp-inrichtingsplannen opgesteld. Het gaat om het ‘Zuiderplantsoen’, de Maaslaan, de Vondellaan en Helpman. Deze gebieden vallen weliswaar buiten het OTB-gebied, maar als gevolg van het project Aanpak Ring Zuid verandert hier het verkeersgebruik of de inrichting van de openbare ruimte. Daarom heeft de gemeente hiervoor ontwerp-inrichtingsplannen opgesteld waarin wordt aangegeven hoe de verschillende vormen van verkeer(auto’s, fietsers, voetgangers) worden ingepast en hoe de openbare ruimte wordt ingericht (groen, bomen, parkeren etc.). De ontwerpinrichtingsplannen zijn plannen op hoofdlijnen. De vaststelling van de inrichtingsplannen is- anders dan bij het OTB- een bevoegdheid van de gemeente. Het college van B. en W. stelt de inrichtingsplannen na de inspraakprocedure vast. De ontwerp-inrichtingsplannen wordt tegelijkertijd met het OTB/MER gepubliceerd voor inspraak. Daarmee wordt de samenhang met het OTB/MER zichtbaar gemaakt. Met de publicatie van de ontwerp-inrichtingsplannen worden bewoners en andere belanghebbenden uitgenodigd om op de ontwerp-inrichtingsplannen zoals die tot op dit moment zijn uitgewerkt tereageren. Het college gebruikt die reacties om de plannen daarna verder uit te werken tot definitieve inrichtingsplannen.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Ruimte en infrastructuur, Verkeer
Updatefrequentie van de data
Nooit

Contactgegevens

Naam
Team Open Data
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Open Data opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/