https://data.groningen.nl/dataset/kengetallen-wmo

Kengetallen WMO

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Begin 2011 heeft GGD Groningen het “Gezondheidsprofiel Groningen 2010” in de bestuurscommissie GGD gepresenteerd. In dit rapport werd een actueel beeld van de volksgezondheid van Groningers geschetst. Het tabellenboek “Kengetallen WMO: Gezondheidstoestand ouderen en WMO-indicatoren” is hierop een aanvulling. Het voornaamste doel van dit tabellenboek is het in beeld brengen van de gezondheidstoestand van ouderen. In de wet staat dat het College van Burgemeesters en Wethouders op systematische wijze ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van ouderen moeten signaleren en volgen. GGD Groningen voert deze taak namens de gemeenten uit. Met dit rapport geeft uw gemeente invulling aan deze wetsbepaling.

Daarnaast dient dit tabellenboek als bron voor de WMO-monitor die CMO Groningen periodiek uitvoert voor diverse Groninger gemeenten. Omdat dit rapport een naslagwerk vormt voor de WMO-monitor is dit tabellenboek, wat betreft doelgroepen, breder qua opzet dan alleen ouderen. De hoofdstukken zijn vernoemd naar de negen prestatievelden van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Deze wet heeft als doel dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zelfstandig kan blijven wonen.

In dit tabellenboek staat, naast informatie uit de Gezondheidsenquête GGD Groningen, ook informatie uit registratiebestanden van verschillende instellingen. De figuren en tabellen worden in een blauw kader onder elke tabel of figuur toegelicht.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Zorg en gezondheid
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Opendata
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Opendata opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/