https://data.groningen.nl/dataset/detailhandel-en-leefbaarheid

Detailhandel en leefbaarheid

  • Beschikbaar sinds
  • Laatste wijziging

Een groot aantal regio’s en gemeenten in Nederland heeft of krijgt te maken met een afnemend aantal inwoners. In combinatie met ontgroening, vergrijzing en een afnemende (potentiële) beroepsbevolking heeft dit effect op de leefbaarheid in deze gebieden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zet samen met de VNG en het IPO in op het leefbaar maken en houden van topkrimp- en anticipeergebieden (zie o.a. Interbestuurlijk Actieplan Bevolkingsdaling ‘Krimpen met kwaliteit’). In overleg met de betreffende provincies en regio’s zijn zeven krimpgebieden en zestien anticipeergebieden aangewezen.

Doel van het beleid is het tegengaan van negatieve effecten van demografische veranderingen op de leefbaarheid in de krimp en anticipeergebieden. Deze effecten doen zich voor op verschillende terreinen, die kunnen worden samengevat in drie pijlers: wonen en ruimte, economische vitaliteit en voorzieningen.

Naast zorg en onderwijs is detailhandel een van de basisvoorzieningen binnen de pijler Voorzieningen. Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen demografische verandering en detailhandel, en in de invloed van detailhandel op de leefbaarheid in krimp- en anticipeergebieden.

Downloadbare bestanden (1)

Kenmerken

Classificaties
Geen
Thema
Economie, Gemeenten, Huisvesting
Updatefrequentie van de data
Onbekend

Contactgegevens

Naam
Team Opendata
E-mail
opendata@groningen.nl

Eigenaarschap

Bronhouder
Team OpenData Groningen
Team Opendata opendata@groningen.nl
Uitgever
Groningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groningen_(gemeente)
Broncatalogus
/